Connect with us

Dualar

Maneviyatınızı yükseltecek dualar

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar,Borçtan Kurtulmak İçin Dualar,Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar,İçinin Ferahlaması İçin Okunacak Dua,Korku Anlarında Okunacak Dua ,Dargınlıkları Gidermek İçin Okunacak Dua

Published

on

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar 1

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yesfe’u ‘indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune biseyin min ‘ilmihi illa bima sae. Vesi’a kürsiyyühu s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hifzuhüma ve (hüve ‘1- ‘aliyy ü’l- azim.”
Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Allah, kendisinden baska hiçbir ilah olmayandir. Diridir, kayyumdur (varligi kendinden, kendi kendine yeterli, yarattiklarina hâkim ve onlari koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her sey; yerdeki her sey o’nundur. Izni olmaksizin o’nun katinda sefaatte bulunacak kimdir? O, kullarin önlerindekileri ve arkalarindakileri (yaptiklarini ve yapacaklarini) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin diledigi kadarindan baska bir sey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayip kusatmistir. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,2/255)

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar 2

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza vekab. Ve min serri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min serri hasidin iza hased.”
Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: yarattigi seylerin kötülügünden, karanligi çöktügü zaman gecenin kötülügünden, dügümlere üfleyenlerin kötülügünden, haset ettigi zaman hasetçinin kötülügünden, sabah aydinliginin Rabbine siginirim.” (Felak, 113/1-5)


Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar 3

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Kul euzü birabbi’n-nas. Meliki’n-nas. Ilahi’n-nas. Min serri’l-vesvasi’l-ha’n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nas.
Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanlarin kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülügünden, insanlarin Rabbine, insanlarin Melik’ine, insanlarin Ilah’ina siginirim .”(Nas,114/1-6

Borçtan Kurtulmak İçin Dualar, 1.Dua 

Okunuşu:

“Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”
Anlamı:

“(Ey) Sikintilari gideren, kederleri kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarina icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’im! Sen bana merhamet edersin, Senden baska kimsenin merhametine ihtiyaç birakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hakim, Dua, I, 515)


Borçtan Kurtulmak İçin Dualar 2.Dua 

Okunuşu:

(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali)
Anlamı:

“Allah’im! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.’ (Tirmizi,5/520)


Borçtan Kurtulmak İçin Dualar 3.Dua

Okunuşu:

(Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l- mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli sey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti m in sivake)
Anlamı:

“Ey mülkün sahibi Allah’im! Mülkü istedigine verirsin, mülkü istediginden çeker alirsin. Istedigini aziz eder, istedigini hor edersin. Hayir senin elindedir.Senin her seye gücün yeter. Ey dünyanin ve ahiretin rahmani, bu ikisini diledigine verir, bu ikisini diledigine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, baskasinin merhametine ihtiyaç kalmasin. “(Taberani,Es- sagir, 1/202)


Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar (1.Dua)

Okunuşu:

“Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim

Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki

yevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake neste’in. Ihdine’s- sirata 1-mustekim. Siratallezine en’amte aleyhim gayri’l- megdubi aley him ve le’d-dallin.”
Anlamı:

“Rahman ve Rahim olan Allah’in adi ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’im!) Yalniz sana ibadet ederiz ve yalniz senden yardim dileriz. Bizi dogru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba ugrayanlarinkine ve sapiklarinkine degil.”


Psikolojik – Manevi Sıkıntı İçin Dualar (2.Dua)

Okunuşu:

“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi’l-gaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükinun.”
Anlamı:

“Rahman ve Rahim Allah’in adi ile.

Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’in adi ile. Bu, kendisinde süphe olmayan kitaptir. Allah’a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanirlar, namazi dosdogru kilarlar, kendilerine rizik olarak verdigimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanirlar. Ahirete de kesin olarak inanirlar.”


İçinin Ferahlaması İçin Okunacak Dua

Okunuşu:

Ene abdüke ibnü abdike ibnü emetike fi kabdatike nasiyeti biyedike,madin fiyye hükmüke adlün fiyye kadauke,es’elüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi ilmi’l-gaybi indeke en tec’ale’l-kur’an’a nura sadri ve rabia kalbi ve cilae huzni ve zehabe hemmi).
Anlamı:

“Allah’im! Ben senin kulunum, kölenin evladiyim, cariyenin evla- diyim.Senin avucundayim. Idarem senin elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkimda verdigin hüküm adildir. Kendine verdigin yahut kitabinda indirdigin, yahut yarattiklarindan birine ögrettigin, yahut gayb ilmine ait olarak kendine sakladigin her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kurani gönlümün nuru, kalbimin bahari kilasin, sikintimi def edersin.”


Korku Anlarında Okunacak Dua

Okunuşu:

“Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min sururihim.’
Anlamı:

“Allah’im! Onlarin yüreklerine korku sal,bizi onlarin serrinden koru!” (Ebu Davud,Salat,365)


Dargınlıkları Gidermek İçin Okunacak Dua

Okunuşu:

“Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahise ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”
Anlamı:

“Allah’im! Kalplerimizi birlestir(bizi ayriliga düsürme). Aramizi / sosyal iliskilerimizi düzelt. Bizi dogru yola ilet. Bizi (sirk, küfür ve nifak) karanliklarindan kurtar, (iman ve Islam) aydinligina çikar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizligin açigi ve gizlisinden uzaklasir. Allah’im! Kulaklarimizi, gözlerimizi ve eslerimizi (her türlü kötülükten ve günahtan) koru.” (Ibn Hibban, Rakaik, No: 996)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular